Forme de coroană la pomi

0
Forme de coroană la pomi
-Anunț-

Pentru valorificarea superioară a terenului de lîngă casă, este necesar să se folosească coroane adecvate sistemului de cultură și interesului de a se întreține și exploata ușor, răspunzînd în același timp cerințelor estetice. Dintre acestea recomandăm pe cele ce urmează:

  1. IN SISTEMUL SUPERINTENSIV DE CULTURA

Cordonul vertical. Pomii au axul vertical sustinut pe spalier, sipci sau araci. Acesta nu trebuie să depășească 2 m înălțime și va fi garnisit cu ramuri de rod, iar în unele cazuri și cu ramuri scurte de schelet și semischelet pe care se vor afla formațiunile de rod. La o asemenea coroană se pretează soiurile puțin viguroase de măr și păr. Distanțele de plantare sînt de 1,2-2,0 m între rînduri și 0,6-0,8 m pe rînd. Pomii se plantează ca vergi. În primul an se scurtează la 40-50 cm iar în anii următori se lasă cîte 25-30 cm din prelungirea axului. Ramurile care eventual apar pe ax se scurtează la cel mult 30 cm și se dirijează aproape de orizontală. În cazul soiurilor și portaltoilor mai viguroși cordonul vertical se transformă într-o coroană „coloană” la care axul este garnisit de jos și pînă sus cu ramuri șarpante lungi de circa 0,50 m pe care se află formațiuni de rod. Într-o asemenea perspectivă distanțele de plantare se măresc în funcție de lungimea ramurilor șarpantă.

Coroana fus. Ca și la cordonul vertical, pomul are ax a cărui înălțime poate ajunge la 2,5 m și este garnisit cu brațe lungi pînă la 80 cm în partea de jos și mai scurte, descrescînd, spre vîrf. Pe brate se află ramuri subordonate, purtătoare de rod. Brațele cresc sau se dirijează sub un unghi de 50-60 grade față de verticală. Coroana fus se pretează pentru soiuri și portaltoi mai viguroși. Distanțele de plantare sînt de 2-2,5 m între rînduri și 1,50-1,80 m pe rînd. Pomii pot fi plantați și pe un singur rînd. La plantare se folosesc vergi care se scurtează la 45-55 cm pentru ca la 35-45 cm să se formeze primele ramuri șarpantă. În

anii următori se lasă 25-30 cm din prelungirea axului iar șarpantele se scurtează moderat pentru a preîntîmpina apariția creșterilor buiace și a stimula formarea mugurilor de rod. Distanța între ramurile șarpantă este de 10-15 cm. In cazul că sînt mai dese se răresc pentru a avea mai multă lumină. Pentru echilibrul și stabilitatea pomului, lungimea ramurilor care garnisesc axul va descrește uniform de jos în sus. În acest scop la scurtări se folosește o sfoară prinsă de un inel mobil aflat în vîrful unei șipci care se pune lîngă axul pomului, avînd lungimea finală a acestuia. Cu capătul de jos al sforii se descrie un cerc a cărui centru este coletul iar raza egală cu lungimea primelor ramuri din coroană care după cum s-a arătat, pot fi de 50-80 cm în funcție de vigoarea pomilor . La tăiere, vîrful ramurilor care depășesc sfoara se scurtează.

Coroanele aplatizate sînt mai economice pentru că se formează și se întrețin ușor permitînd intervenții operative pentru asigurarea luminii conform cu specificul de creștere a fiecărui pom. Pomii se plantează ca vergi la distanța de 1-1,5 m între rînduri și pe rînd. După plantare se instalează spalierul cu 2-3 sîrme pe care se arcuiește axul pentru a frîna creșterea în lungime și a provoca apariția lăstarilor de la punctul de curbură. Urmare acestei palisări, chiar din primul an se vor forma muguri fructiferi pe ax iar în anul al doilea se va obține rod. Din låstarii porniți de la punctul de curbură, în toamnă, unul sau doi se vor arcui în același fel în partea opusă iar la nevoie același număr de lăstari se va palisa paralel cu axul. Începând din anul al treilea, la tăieri se va îndepărta vîrful șarpantei care a rodit și lăstarii care îndesesc coroana. Prin aceasta se va reîntineri pomul și asigura mai multă lumină. Dat fiind interesul de a grăbi și spori rodul, coroana se va menține la un volum cît mai redus și aproape de sol.

  1. IN SISTEMUL INTENSIV DE CULTURA

Distanțele mai mari de plantare permit formarea unor coroane mai voluminoase, largi și de forme variate. Pentru pomii de lîngă casă merită să fie reținute acele forme de coroană care pe lîngă cerințele economice înfrumusețează ansamblul și creează prilej de apreciere, admirație, interes și curiozitate.

Palmeta etajată, cu brate oblice. În trecut a fost considerată coroană artistică. Datorită faptului că se formează și întreține ușor iar dirijarea ramurilor influentează pozitiv începerea rodirii și mai ales cantitatea și calitatea rodului, în prima etapă a modernizării pomiculturii s-a introdus și în livezile de producție. Trunchiul pomului are 50-80 cm înălțime iar coroana este prevăzută cu ax pe care din 60 în 60 cm se află etajele (3-4) formate din cîte 2 ramuri orientate pe direcția rîndului. Acestea se palisează pe spalier sub un unghi de circa 45 grade față de ax. Lăstarii care pornesc de pe ramurile etajelor și ax nu se arcuiesc ci se palisează aproape de orizontală pe direcția de creștere. Prin aceasta se frînează creșterea vegetativă în favoarea rodirii. Pentru a împiedica umbrirea pomilor, înălțimea se plafonează la 2,40-2,80 m în funcție de distanța dintre rînduri și orientarea acestora. În acest scop, axul se scurtează mai sus de etajul care se formează deasupra ultimei sîrme a spalierului.

Citește și:   Ingrijirea pomilor tineri

Palmeta neetajată, cu brate oblice. Se deosebește de palmeta descrisă anterior prin faptul că pe ax ramurile sînt așezate neetajat, la distanța de 20-25 cm una de alta. În acest caz pomul va avea un număr de 10-12 șarpante. Tehnica dirijării și plafonarea înăltimii acestora este ca și la palmeta cu etaje. În general se folosește la soiuri mai puțin viguroase și se indică pentru cele la care pomii nu formează etaje în mod natural (Wagner premiat, London pepping etc.) și au un număr redus de ramuri subșarpantă.

Gardul pomicol „fără formă”. Coroana are axul prevăzut cu ramuri șarpantă pe direcția rîndului, de vîrste, lungimi și la distante diferite, palisate în poziții și sub unghiuri mai mari sau mai mici, după nevoie. Axul poate să nu fie drept iar ca poziție să devieze de la verticală. Această coroană este indicată pentru pomii din soiuri și pe portaltoi slabi sau mijlociu de viguroși, plantați la distanțele de 3,5-4,0 m între rînduri și de 2,5-3,5 m pe rînd. Trunchiul are 40-50 cm înălțime. Dată fiind creșterea liberă, dezordonată a ramurilor, se intervine cu tăieturi pentru rărirea și luminarea coroanei. În același scop, precum și pentru a frîna sau stimula creșterea este necesară și palisarea cu grijă a ramurilor, spalierul avînd 3-4 sîrme.

Coroana cu triplă încrucișare 1 Delbard. Pe lîngă faptul că asigură condiții optime de creștere și rodire, răspunde și cerințelor de frumos. Pomul are trunchiul de 30-40 cm. De la această înălțime pornesc două ramuri șarpantă înserate opus sau la maximum 10 cm depărtare una de alta și care în creștere se dirijează pe direcția rîndului cu ajutorul celor 5 sîrme ale spalierului și pe șipci, sub un unghi de 41-69 grade față de prelungirea axului. Cu cît soiul și portaltoiul au vigoare mai mare cu atît unghiul va fi mai mare. În același sens se corelează și cu distanțele de plantare pe rînd. Din ramurile care cresc pe cele două șarpante se alege cîte una la 56-120 cm depărtare de trunchi și se dirijează spre interior paralel cu șarpanta opusă. Prelungită astfel, ramura respectivă va face 3 încrucișări (cu o sarpantă și două brate), motiv pentru care i s-a dat și denumirea de ,,triplă încrucișare”. Din ramurile care vor crește pe trunchi se alege cîte una în cele două părți ale rîndului care se coboară și se palisează orizontal, pe sîrme. Șarpantele și ramurile lăsate se garnisesc pe întreaga lungime cu creșteri purtătoare de rod sau chiar cu ramuri pe rod în cazul soiurilor și portaltoilor mai puțin viguroși. Coroana descrisă se poate folosi la măr și păr.

Coroana „Drapelul Marchand” răspunde cerințelor economice și de estetică întocmai ca și coroana cu triplă încrucișare și se pretează pentru aceleași specii, la soiurile și portaltoii slabi sau mijlociu de viguroși, cu pomii plantați la 1,5-3 m pe rînd. Pomii luați din cîmpul II al pepinierei ca vergi, fără coroană, se 1 plantează în poziție oblică sub un unghi de 45 grade față de verticală. Din lastarii care vor crește pe partea superioară a axului se lasă 5-6 la 50-60 cm depărtare unul de altul, pentru a deveni șarpante. Pe sîrme, lăstarii se palisează sub un unghi de 90 grade față de axul pomului. Pentru a spori volumul coroanei, la soiurile și portaltoii mai viguroși, în partea opusă a axului se pot lăsa 1-3 ramuri coborîte la orizontală. Distanța de la sol pînă la prima ramură va fi de 75-100 cm. Axul și șarpantele pomului se garnisesc cu ramuri semischeletice, purtătoare de rod sau direct cu ramuri de rod. Date fiind plantarea oblică a pomilor și dirijarea creșterilor, pentru menținerea coroanei cît mai aproape de sol, înălțimea totală a pomului nu va depăși 2,50-2,75 m pe verticală, fiind astfel ușurate lucrările de întreținere și recoltare a fructelor. Coroana Spindelbusch. La forma originală pomul are un trunchi de 40-50 cm și în continuare axul de 2,0-2,5 m lungime pe care se află 8-10 șarpante coborîte în poziție orizontală, sub un unghi de 90 grade față de ax. Șarpantele îmbracă axul de jur împrejur iar pentru orizontalizare se leagă cu sfoară sau material plastic de tărușii înfipti în pămînt sau de trunchiul pomului. Într-o asemenea formă, coroana prezintă mari neajunsuri pentru că poziția orizontală a șarpantelor determină creșterea a numeroși lăstari care consumă hrană în defavoarea rodului, îndesesc coroana și împiedică pătrunderea luminii. În al doilea rînd se îngreuiază mult recoltarea fructelor și executarea lucră-rilor de întreținere a solului și stropiri. In astfel de condiții, lucrările nu se pot face decît manual. Dacă primul neajuns se poate înlătura prin coborîrea ramurilor la un unghi mai mic față de ax, cel de al doilea a impus îmbunătățirea formei, prin aplatizare.

Coroana Spindelbusch aplatizată. Ca și la forma originală pomii au trunchiul de 40-50 cm înălțime iar pe ax 8-10 șarpante la 15-20 cm una de alta, care cresc în cele două părți pe direcția rîndului. Față de ax, acestea sînt dirijate sub un unghi de 70-75 grade. Înălțimea totală a pomului va ajunge la 2-2,50 m. Palisarea ramurilor se poate face ca și în primul caz, folosind țăruși sau spalier cu o sîrmă. După îngroșarea și consolidarea șarpantelor de jos, ramurile de sus se pot ancora de acestea. Sirma se fixează în capul tutorilor puși la plantare, ori pe bulamaci din lemn sau beton. In primul caz tutorii se vor face din lemn esență tare, de lungime normală (70 cm în pămînt și 35-45 cm afară, în funcție de înălțimea trunchiului) avînd diametrul minim de 12 cm. Pentru a mări rezistența la putrezire se vor carboniza, impregna cu carbolineum sau tine 48 ore într-o soluție de piatră vinătă 50%. În al doilea caz bulamacii din beton au aceeași lungime ca și tutorii și cu latura de 12-15 cm. Aceștia se plantează după fiecare 2 sau 3 pomi și chiar mai rar, în cazul cînd grădina este adăpostită de vînturi. Tutorarea și susținerea pomilor este necesară chiar dacă lîngă casă este adăpost dat fiind faptul că se folosesc portaltoi pitici cu slabă ancorare în sol. Astfel, la spalier se va folosi o sîrmă dublă împletită sau cu diametrul de 0,3-0,5 mm de care se va lega și trunchiul pomului. Prin aplatizarea coroanei, întreținerea terenului și a pomilor este ușurată.

  1. IN SISTEMUL OBIȘNUIT DE CULTURĂ
Citește și:   Lucrari pregatitoare pentru plantat

Cultivînd pomii în sistem obișnuit, datorită vigorii mari a portaltoiului, coroanele sînt mai voluminoase. In acest sistem sînt recomandabile următoarele forme de coroană. Coroana piramidă mixtă. Trunchiul pomului are 1,20-1,40 m înălțime iar coroana cu ax se formează dintr-un etaj cu 3-4 ramuri șarpantă și 8-10 ramuri așezate neetajat, în sus. Șarpantele au ramuri de ordinul 1, acestea la rîndul lor de ordinul 2, cele de ordinul 2 au ramuri de ordinul 3 ș.a.m.d. subordonate ca lungime, pentru ca pomul să fie echilibrat. La coroana piramidă mixtă se va recurge atunci cind pomii sînt altoiți pe port viguros, plantați pe terenuri accidentate, slab fertile și în condiții vitrege de climă.

Coroana în formă de vas se realizează prin scoaterea axului și a ramurilor din interiorul coroanei. Șarpantele, în număr de 3-4, pornesc din puncte mai apropiate sau mai îndepărtate (pînă la 20-25 cm) și cresc bifurcat ca urmare a scurtărilor făcute în fiecare an sau se îmbracă cu subșarpante bilateral altern de la an la an. Cînd pomii sînt în plin rod iar creșterea vegetativă încetează, înălțimea se plafonează la 2-4 m în funcție de vigoarea soiului și cea pe care o imprimă portaltoiul. Trunchiul pomului poate avea 0,50-0,80 m înălțime. Coroana în formă de vas se recomandă pentru toate speciile de pomi, deoarece fiind asigurată lumină în interior se obțin producții mari, de calitate și în fiecare an.

Date fiind rezultatele bune care s-au obținut, este recomandabil ca și la actualii pomi in plin rod să se scoată axul si ramurile groase din interiorul coroanei. Ramurile de pe șarpante cu diametrul sub 810 cm se vor scurta la 15-20 cm pentru a deveni purtătoare de rod. Experiențele făcute în acest sens la măr în condițiile de la Fălticeni, au arătat că intensitatea luminii în interiorul coroanei crește pînă la aproape de 3 ori iar ca urmare producția sporește. În tabelul 6 sînt prezentate rezultatele obținute într-o experiență organizată cu pomi din soiul Pătul, în vîrstă de 35 ani.

Pentru a nu produce dezechilibru în creștere, scoaterea ramurilor groase se eșalonează în 2-3 ani.

  1. COROANE ARTISTICE

Formarea coroanelor artistice reclamă cunoștințe de biologie, sortiment, agrotehnică și se realizează cu mai multă migală și perseverență.

Cordonul vertical. Pomul are axul garnisit cu formațiuni sau ramuri scurte purtătoare de rod. Se pretează pentru măr și păr, din soiuri și pe portaltoi de vigoare mică, la pomi plantati pe lîngă ziduri sau garduri, pe un singur rînd, la distanța de 0,6-0,8 m. Pentru întreținere se fac tăieri în fiecare an, îndepărtînd sau scurtînd eventualele noi creșteri și eliminînd formațiunile de rod, îmbătrînite.

Cordonul oblic. Pomul se plantează oblic, sub un unghi de 45 grade, la aceeași distanță ca și în cazul cordonului vertical sau poate fi plantat vertical și dirijat oblic de la 40-50 cm înălțime. În unele cazuri se poate dirija oblic numai lăstarul crește în prelungire, după ce axul a fost scurtat la care 40-50 cm de sol, pentru fortificare. Cordonul oblic poate fi și dublu, avînd două brate suprapuse în plan vertical sau crescute divergent, în formă de V. La asemenea coroane, prin încrucișarea ramurilor de la pomii vecini se formează așa numitul „gard belgian” recomandat pentru îmbrăcarea sau mascarea peretilor, zidurilor etc. Pentru întreținere se fac tăieri ca și la cordonul vertical îndepărtînd mai ales lăstarii care apar pe porțiunile de curbură.

Cordonul orizontal. Pomul are un trunchi de 40-50 cm după care axul se palisează orizontal, pe o sîrmă. Poate fi și cu două brate crescute divergent ori suprapuse în plan vertical. Într-o altă formă, de la 60-70 cm, vîrful celor două brate poate fi dirijat convergent pe a doua sîrmă, întinsă la 30-40 cm mai sus. Cordonul respectiv se obține fie prin orizontalizarea axului și a

unei ramuri care crește de la locul curbării, așa după cum s-a arătat la cordonul dublu, fie prin scurtarea axului la înălțime stabilită și palisarea în poziție orizontală a ultimului sau ultimilor 2 lăstari care cresc din vîrf. Această coroană este recomandată pentru mărul și părul cultivate pe un singur rînd, lîngă alei. Distanța de plantare este de 1,5-2,0 m la cordonul cu un singur brat; 3-4 m la cel cu două brațe -crescute divergent și de 2-3 m la cordonul cu două brate, la care vîrfurile se dirijează convergent.

Citește și:   Speciile de pomi recomandate pentru cultura

Cordoanele ondulat și în zigzag. Pomul are un trunchi de 35-40 cm și axul palisat pentru a forma 3-4 ondule sau unghiuri. Axul ajunge pînă la 2,50-2,60 m înălțime și se îmbracă cu ramuri sau formațiuni scurte de rod. Se pretează pentru măr și păr, cu creștere slabă, plantat pe un singur rînd la circa 1 m distanță, pe lîngă ziduri. Cordonul spiralat se realizează prin palisarea pe sîrme, în spirală, a axului a 4-6 pomi, pe un cadru cilindric sau paralelipipedic, format din tevi sau lemn de esență tare. Înălțimea cadrului poate fi pînă la 3 m.

Pomii sînt altoiți pe portaltoi mai viguroși, au un trunchi de 35-40 cm iar axul garnisit cu formațiuni fructifere, face 2-3 spirale în jurul cadrului. Între axul pomilor (spirale) trebuie să fie o distanță de 30-35 cm.

Cordonul spiralat se recomandă în colțurile grădinii sau pe fundalul suprafețelor cultivate cu plante de talie mică.

Forma de U se obține din cordonul orizontal cu două brate dirijate divergent. La 20-30 cm de la punctul de bifurcare, acestea se palisează vertical formînd un unghi drept cu orizontala. Bratele garnisesc cu ramuri și forse mațiuni scurte de rod. Se pretează pentru măr și păr, la soiuri de vigoare mică.

Forma de U-dublu se realizează prin formarea a cîte o coroană în formă de U în vîrful celor două brate crescute divergent ale cordonului orizontal. Distanța între bratele verticale trebuie să fie de 5060 cm. Pentru a nu înălța pomul prea mult și pentru o mai mare stabilitate, înălțimea trunchiului va fi de 20-25 cm.

Forma de U-candelabru se realizează prin multiplicarea la 4 sau 6 a coroanei U, cînd soiurile sînt de vigoare mijlocie sau mare .

  1. PALMETELE ARTISTICE

Palmeta cu brațe orizontale. Pomul are un trunchi de 25-30 cm, iar pe axul perfect vertical se inserează 5-6 perechi de ramuri dispuse etajat la aceeași distanță și dirijate orizontal pe sîrme. Lungimea bratelor perechi trebuie să fie egală și descrește uniform de jos în sus. La pomii mai viguroși, în vîrful ramurilor din primele două-trei etaje se poate forma cîte o coroană în formă de U, restul din ax îndepărtîndu-se. În acest fel se obține un candelabru de coroane în formă de U. La acestea, porțiunea orizontală a brațelor va fi mai lungă (2,75 m la brațul de jos) pentru ca în ansamblul coroanei să se poată asigura distanța de circa 50 cm între brațele verticale. Se poate folosi la măr și mai ales la păr, soiuri viguroase.

Alternînd pe același rînd pomi cu coroana palmetă cu brate orizontale cu pomi avînd coroana palmetă cu brate oblice, se realizează asocierea în sistem Cossonet.

Palmeta Verrier. Pomul are un trunchi de circa 30 cm înălțime, după care se lasă prima pereche de ramuri. În continuare se prelungește ca ax pe care se formează etaje la 30-40 cm. Ramurile lăsate se dirijează divergent orizontal și apoi vertical, urmărind a avea distanța de 50 cm între ele. Numărul bratelor verticale poate fi pereche, cu 4, 6 sau 8 și în acest caz axul se scoate deasupra ultimului etaj sau fără pereche, cu 3, 5 sau 7, cînd axul rămîne. Numărul brațelor care se lasă este în directă legătură cu vigoarea pomilor.

Palmeta candelabru se formează din cordonul orizontal cu două brate crescute bilateral pe care din 50 în 50 cm se lasă cîte o ramură care să crească vertical. În lipsa ramurilor verticale se pot altoi ochi din care să pornească lăstarii necesari. La pomii mai viguroși se poate lăsa și axul, avînd aceeași grosime ca și celelalte ramuri. Coroana în formă de cupă. Pentru a stimula pornirea ramurilor în număr mare, axul se scurtează în anii 3-4 de la plantare sau se introduc ochi altoi.

Coroana vas candelabru se formează pe un trunchi viguros, de 30-40 cm înălțime, din vârful căruia pornesc 3 sau 4 brațe. La nevoie și aici se poate interveni prin altoire. După ce se consolidează, brațele respective

se scurtează la 30 cm facilitînd pornirea mai multor lăstari, din care se rețin ultimii 2, mai vigu. roși. Ramurile se coboară la orizontală, iar cei 2 lăstari se palisează bifurcat în aceeași poziție sub un unghi de 45 grade. După 25 cm vîrful se trece în poziție verticală, pe tutori. Important este ca distanța între ramurile verticale să fie egală, asigurînd astfel stabilitatea pomului și condiții pentru creștere și fructificare. În unele cazuri se poate recurge și la a doua bifurcare a ramurilor.

Pirmida candelabru. Se proiectează și se formează ca și vasul candelabru, cu deosebirea că se menține axul iar ramurile verticale se trec în poziție oblică, spre virful acestuia. După cum se poate vedea, în cazul vasului și piramidei candelabru sînt necesare mijloace de susținere și palisare pentru fiecare lăstar și ramură în parte.

Numărul formelor de coroane artistice nu este epuizat. În grădina de lîngă casă se pot face și alte coroane simbolizînd figuri, embleme, insemne etc., deoarece pomii sînt un material ușor de modelat.

Image by Freepik

- Anunț -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.